U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar, danas je održana 36. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na Skupštini je 100% većinom glasova dioničara donesena Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za razdoblje 2019. – 2021. godina.

Blaženka Novaković, rukovoditeljica Sektora za računovodstvene poslove i kontroling upoznala je članove Skupštinu o proceduri i načinu izrade Plana poslovanja EPHZHB-a za navedeno razdoblje, kojim se osigurava strateški cilj poslovanja kao što je: puna pogonska spremnost postrojenja i objekata; sigurna i kvalitetna opskrba kupaca električne energije; visok stupanj naplate potraživanja za električnu energiju kao i značajna investicijska ulaganja, a posebno aktivnosti na realizaciji projekta CHE Vrilo.

Gospođa  Novaković je u svome izlaganju istaknula detaljan plan investicijskih ulaganja, plana prihoda i rashoda, naplate fakturirane el. energije, prosječnih gubitaka na distribucijskoj mreži kao i plana dobiti.

Tako je planirana dobit u 2020. godini planski manja zbog planirane sanacija brane HE Rama, a samim tim i manja proizvodnja u pogonu HE Rama. Ukupno planirani prihodi u 2019. godini su bitno veći u odnosu na 2020. i 2021. godini iz razloga što elektroenergetskom bilancom za navedene godine nije predviđena opskrba električnom energijom gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, navode u EP HZ HB.