Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je financijsku reviziju 19 korisnika Proračuna FBiH, koje obuhvaćaju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava.

Ove revizije predstavljaju obavezne godišnje revizije, sa rokom završetka od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja. Ukupna realizacija proračuna ovih institucija iznosi 1.938.367.920 KIVI, što predstavlja cca 88% ukupnog izvršenja Proračuna Federacije BiH.

Financijska revizija obuhvatila je reviziju financijskih izvještaja, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima sa zakonima i propisima.

U izvještajima o financijskoj reviziji proračunskih korisnika za 2019. godinu data su sljedeća mišljenja: za financijske izvještaje dato je 14 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 5 mišljenja s rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima data su 4 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 15 mišljenja s rezervom.

S ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te jačanja sustava internih kontrola i financijskog upravljanja, dato je ukupno 307 preporuka, iz Ureda za reviziju institucija FBiH.

U mišljenjima o financijskim izvještajima ukazano je na to da su pojedini proračunski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) nastavili iskazivati u financijskim izvještajima bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu; nisu sačinjavali godišnje financijske izvještaje u skladu sa okvirom financijskog izvještavanja, a određene obaveze nisu evidentirali u razdoblju u kojem su nastale.

Kao i prethodnih godina, većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima, koje se ponavljaju iz godine u godinu, zbog čega je 15 institucija dobilo mišljenje s rezervom.

Najznačajniji nalazi odnose se na: netransparentnu raspodjelu i neadekvatan nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera u iznosu od 250.793.968 KM, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim pravnim licima, udruženjima i nižim razinama vlasti za tekuće svrhe. Raspodjela transfera vršila se bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika.

Nije vršen adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realiziranih transfera (tekućih i kapitalnih), kako bi se osiguralo namjensko i ekonomično raspolaganje nepovratnim budžetskim sredstvima, raspodjelu interventnih sredstava u iznosu od 1.162.936 KM za koja nije postojala zakonska osnova kako za planiranje tako i za raspodjelu.

Realizacija interventnih sredstava nije vršena u skladu s definiranim kriterijima ‘hitnosti i nepredviđenosti, nepoštivanje procedura i rokova prilikom vršenja izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o proračunima u nedovoljne aktivnosti na uspostavi interne revizije kao jednog od elemenata koji, s financijskim upravljanjem i kontrolom i Centralnom harmonizacijskom jedinicom, čini sustav javnih internih financijskih kontrola, i koji treba osigurati razumno uvjerenje da se u poslovanju korisnika javnih sredstava osiguralo zakonito, trasparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima; isplatu naknada zaposlenicima za rad u povjerenstvima i naknada po osnovu ugovora o djelu, za redovite poslove iz nadležnosti, koje se ne plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Registar budžetskih korisnika koji nije uspostavljen u skladu s važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju proračunskih sredstava za rad Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno-popravnih zavoda u FBiH. Revidirane institucije dužne su poslati Uredu za reviziju odgovor u roku od 60 dana od prijema izvještaja, u kojem se navode poduzete radnje tih institucija u prevazilaženju identificiranih slabosti. Poželjan rezultat bio bi, navode, implemencija i smanjen broj ukupno danih preporuka. Međutim, uočeno je da je u odnosu na prethodnu godinu broj preporuka na istoj razini.

Praćenjem primjene datih preporuka za 2018. godinu, utvrđeno je da je potpuno i djelomično postupanje po njima 47%, što i dalje nije na zadovoljavajućoj razini, zbog čega se značajan broj preporuka ponavlja. To ukazuje na nedostatak spremnosti da se uspostavi efikasan i učinkovit sustav financijskog upravljanja institucija koje se revidiraju svake godine.

Podsjećamo da za ove subjekte, Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju svake godine treba da održi raspravu sa subjektima revizije o utvrđenim nepravilnostima u izvještajima i poduzme odgovarajuće mjere, zbog čega smatramo neophodnim hitno imenovanje Povjerenstva, priopćeno je iz Ureda za reviziju institucija FBiH.

bljesak.info