Temeljem Zaključka Općinskog vijeća Tomislavgrad definiranog u Odgovoru na traženo mišljenje br: 01-02-1217/20 od 17. lipnja na traženo mišljenje za davanje suglasnosti za izgradnju 4 mini hidrocentrale na rijeci Šuici, a povodom Zahtjeva gospodarskog društva “M-H-E” d.o.o. Tomislavgrad, Ministarstvo gospodarstva objavljuje JAVNU RASPRAVU za davanje suglasnosti za provedbu procedure dodjele koncesije za izgradnju 4 mini hidrocentrale na rijeci Šuici, a radi buduće proizvodnje električne energije.

Javna rasprava održat će se 30.6.2020. godine u zgradi Općine Tomislavgrad u 13,00 sati.

Na javnoj raspravi mogu sudjelovati svi zainteresirani građani. Idejni projekt bit će ponovno prezentiran na samoj raspravi o čemu će se moći voditi rasprava.

Nepravodobno podneseni i nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

tomislavgrad.gov.ba