Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola ” Tomislavgrad ”

Broj: 227 – X – 19

Datum:   22. 10. 2019. godine 

Na temelju članka 81. Zakona o osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/04 i 12/08), a u svezi s člankom 66. Statuta Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”, Školski odbor Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad” raspisuje i objavljuje:

J A V N I     N A T J E Č A J

za izbor ravnatelja Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”

 1. Predmet javnog natječaja i opis pozicije:
 1. Predmet ovog Javnog natječaja je pokretanje postupka izbora i imenovanja ravnatelja Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”.
 2. Ravnatelj sukladno Zakonu i Statutu obavlja sljedeće poslove: neposredno organizira rad škole, zastupa i predstavlja školu i odgovara za zakonitost rada škole, predlaže godišnji program rada, podnosi izvješća o realizaciji godišnjeg programa rada škole, predlaže školskom odboru donošenje odluka za zasnivanje i prestanak radnog odnosa djelatnika škole, vrši raspoređivanje djelatnika škole na određene poslove i zadatke, potpisuje sve dokumente i akte koje izdaje škola, obavlja i druge poslove i zadatke opisane u statutu škole.
 3. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje u trajanju do četiri (4) godine.
 1. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Za zasnivanje radnog odnosa kandidat sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/04 i 12/08), Statuta Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad” i Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 1/12, 3/12 i 1/14) treba kumulativno ispunjavati propisane opće i posebne uvjete: 

  1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od osamnaest (18) godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u razdoblju od prethodne tri godine prije raspisivanja ovog natječaja,
 • da ne podliježe pod članak IX.I. Ustava BiH,
 • da nije na položaju (funkciji) u političkoj stranci;
  1. Posebni uvjeti:
 • da ima odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu – završena visoka stručna sprema VII. stupanj, ili najmanje završena viša stručna sprema prema ranijim propisima, ili visoko obrazovanje u skladu s bolonjskim sustavom studiranja (II. ciklus studiranja s najmanje 300 ECTS bodova),
 • da ispunjava zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave (adekvatna radna sposobnost),
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost glazbenog obrazovanja i da se svojim radom posebno ističe u pedagoškoj praksi, 
 • da ima položen stručni ispit,
 • da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv ustavnog ustrojstva, života i tijela, spolne slobode i ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, ili neko drugo kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje nastavničkog poziva i da mu nije sudskom presudom zabranjeno vršenje funkcije ravnatelja;
 1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta (potrebna dokumentacija):
 1. a) obvezna dokumentacija:

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • prijavu s točno naznačenom dokumentacijom koju kandidat dostavlja, vlastoručno potpisana,
 • životopis s kontakt podatcima i pobliže opisanim prethodnim radnim iskustvom (iskazanim radnim i stručnim sposobnostima, dodatnim znanjima, usavršavanjima, obukama i seminarima, objavljenim stručnim i znanstvenim radovima te drugim znanjima, vještinama i sposobnostima relevantnim za predmet ovog Javnog natječaja), vlastoručno potpisan,
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjavu, ovjerenu, ovjera ne starija od šest (6) mjeseci, da kandidat:
    1. nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u razdoblju od prethodne tri godine prije raspisivanja ovog natječaja,
    2. ne podliježe pod članak IX.I. Ustava BiH,
    3. da nije na položaju (funkciji) u političkoj stranci;
 • diplomu/dokaz o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stupnju stručne spreme, ako je stečena na fakultetu u drugoj državi potrebno je dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije izuzev ako je diploma stečena prije 6. travnja 1992. godine u bivšoj Jugoslaviji,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • potvrda o radnom iskustvu
 1. b) neobvezna dokumentacija:

Kandidati mogu priložiti i dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

 • uvjerenja, potvrde, certifikati o dodatnim usavršavanjima, obukama, seminarima i slično, a koji su vezani za predmet ovog Javnog natječaja, 
 1. Način i postupak izbora:

Način i postupak izbora kandidata provest će se sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Statuta Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”, te drugih meritornih podzakonskih akata, sve to po vrednovanju (analizi i razmatranju) dostavljene dokumentacije te nakon provedenog intervjua. Intervju će se obaviti s kandidatima čija prijava i dokumentacija bude pravovremena, uredna i potpuna. Intervju će provoditi Školski odbor. Školski odbor vrši izbor ravnatelja uz suglasnost Osnivača – Općine Tomislavgrad i Ministarstva znanosti, prosvjete i kulture Hercegbosanske županije. O vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem kontakt telefona koji su naznačili u svom životopisu. 

Oni kandidati koji ne budu izabrani dobit će pisano obavještenje o istom s obrazloženim razlozima zbog kojih nisu izabrani, kao i podatke o kandidatu koji je izabran. Na isto obavještenje nezadovoljna stranka će moći uložiti prigovor/žalbu, na način i u rokovima pobliže definiranim više navedenim propisima. 

 1. Rok i adresa za dostavljanje prijave:

Prijavu s traženom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana posljednje objave Javnog natječaja, isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: ”Osnovna glazbena škola ”Tomislavgrad”, Ul. Mijata Tomića b.b., 80240 Tomislavgrad”. Tekst javnog natječaja sukladno članku 66. Statuta objavit će se na: Službenim novinama F BiH, jednom dnevnom tisku i internet portalima. 

Prijave trebaju biti dostavljene u kompletno zatvorenoj omotnici s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA – NE OTVARAJ”.

Na poleđini omotnice treba navesti ime i prezime podnositelja prijave, njegovu adresu i kontakt telefon.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 1. Napomene:

U slučaju kad se prilaže ovjeren dokument-preslika, tada ista ovjera ne smije biti starija od šest (6) mjeseci od dana objave ovog Javnog natječaja. Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefon/faks 034/352326, ili putem mail adrese: ogs.tomislavgrad@tel.net.ba  

Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, sve to prije zasnivanja radnog odnosa.

Za kandidata koji bude izabran Škola će od istog kandidata ili po službenoj dužnosti od mjerodavnih tijela zatražiti dokaz da isti nije pravomoćnom sudskom odlukom osuđivan za djela pobliže naznačena ovim Javnim natječajem (točka II.b) i Zakonom, sve to prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se shodno podatcima mjerodavnih tijela utvrdi da je kandidat pravomoćnom sudskom odlukom osuđivan za predmetna kaznena djela, ili postoji zabrana obavljanja funkcije koja mu priječi imenovanje, s istim kandidatom se neće zasnovati radni odnos i neće biti izabran. 

Ukoliko kandidat želi povrat dostavljene natječajne dokumentacije isti je obvezan to izričito naznačiti u prijavi na natječaj te će mu se predmetna dokumentacija vratiti na naznačenu adresu u roku od 15 dana od dana okončanog izbora – zasnivanja radnog odnosa. U suprotnom, dokumentacija se neće vraćati.

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Jurič                                

Foto: Ilustracija