Općinski načelnik upućuje Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz Proračuna Općine Tomislavgrad za 2019. godinu

1.Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:
-Udruge koje imaju sjedište na području općine Tomislavgrad;
-Fondacije koje imaju sjedište na području općine Tomislavgrad;

2.Uvjeti za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Tomislavgrad:

a) Projekt je namjenjen građanima općine Tomislavgrad i provodi se na području općine
Tomislavgrad;

b) Projekt se mora odnositi na sljedeća područja djelovanja:

-Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita;
-Obrazovanje i neformalno obrazovanje;
-Kultura;
-Šport;
-Ekologija;
-Izgradnja i razvoj lokalne zajednice;
-Civilno društvo;
-Potrebe i problemi mladih;
-Socijalizacija djece, mladih i odraslih osoba sa posebnim potrebama ili invaliditeta;
-Potpora mladima i djeci kroz natjecanja, vrednovanja i edukacije,;
-Angažiranost na pomoć invalidima i stradalnicima Domovinskog rata i civilnim žrtvama rata;
-Prava i problemi žena;
-Ublažavanje posljedica nezaposlenosti, socijalnoj zaštiti, zaštiti obitelji, nacionalnih i kulturnih
vrijednosti;
-Unapređenje kvalitete života, zaštita i unapređenje zdravlja i životne sredine
-Promocija volonterskog i humanitarnog rada usmjerenog na dobrobit zajednice
-Angažiranost i projekti za smanjenje iseljavanja, povećanja nataliteta i demografske obnove općine Tomislavgrad.

3. Uz prijavu obavezno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Rješenje o registraciji (ovjerena preslika),
– Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena preslika),
– Uvjerenje o registraciji pri Federalnom zavodu za statistiku (ovjerena preslika),
– Transakcijski račun (ovjerena preslika ugovora s bankom ili potvrda banke),
– Bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu, ovjerenu kod nadležnog tijela,

Projekt treba sadržavati:
-Naziv projekta
-Naziv organizacije;
-Područje na koje se odnosi projekt i opis konkretnog problema koji se rješava
realizacijom projekta;
-Sažetak projekta;
-Organizacija (podaci o organizaciji, kontakt, adresa, telefon, faks, podaci o kontakt
osobi, računima udruge, dosadašnji projekti i način financiranja, opisati viđenje stanja u
području za koji se natječe i dr.);
-Pozadina problema;
-Ciljevi projekta (na koji način projekt doprinosi rješavanju problema);
-Detaljan opis projekta i plan ili kalendar aktivnosti (po mogućnosti navesti sve
projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);
-Vrednovanje vlastitog projekta;
-Dataljan proračun projekta;

-Ljudski potencijali (plaće);
-Oprema (ako je planirano);
-Aktivnosti;
-Drugo.

-Način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika)
-Podaci o mjerodavnoj (odgovornoj) osobi za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt
telefon, adresa);
-Broj žiro računa.

4.Kriteriji za ocjenjivanje:
Opći kriteriji:
-Posjedovanje priznanja Općine o partnerstvu i suradnji;
-Organiziranost i razvijenost organizacije, udruge, fondacije;
-Mišljenje zajednice udruga (asocijacije, saveza) o udruzi i predloženom programu ili
projektu, ako je udruga član.

Posebni kriteriji:
-Projekt mora biti namjenjen građanima općine Tomislavgrad;
-Projekt mora biti dostavljen na vrijeme i u skladu s traženom dokumentacijom;
-Poštovanje procedura za pisanje projekata;
-Obuhvaća veći broj korisnika usluga s jednakom kvalitetom isporuke;
-Učinci na ciljnu skupinu (korisnici usluga) broj stručnih suradnika i volontera uključenih u
projekt;
-Poštovanje Kodeksa ponašanja za nevladin sektor Bosne i Hercegovine.
Napomena: Uputstvo za natjecanje, kriterije i prijavu projekata za financiranje sredstvima
Proračuna Općine Tomislavgrad možete pogledati na web stranici Općine ili ih osobno
preuzeti u Centru za usluge građana (šalter sali) Općine Tomislavgrad. Isti prijavitelj može
poslati samo jednu prijavu na natječaj.

Prijave sa dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 108,
80240 Tomislavgrad s naznakom:
„Prijava za Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. god.
– NE OTVARAJ“
Rok prijave za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. sc. Ivan Vukadin

Općina Tomislavgrad