Duvanjka Marija Krolo uputila je otvoreno pismo općinskom načelniku Ivanu Butniću. Njezino pismo prenosimo u cijelosti:

Otvoreno pismo gospodinu Ivici Buntiću, načelniku Općine Tomislavgrad

Poštovani gospodine načelniče,

Obraćam Vam se ovako javno da mi odgovorite zašto se ne provode zakoni u općini Tomislavgrad. Naime, 18. 11. 2020. uputila sam obavijest Općinskom javnom pravobraniteljstvu (OJP) da je došlo do uzurpacije općinskog zemljišta (površina cca 2000 kvadratnih metara) koje se poravnalo i na njega se ilegalno odlaže građevinski otpad. Uz obavijest sam priložila dokumentaciju koja pokazuje da je predmetno zemljište vlasništvo i posjed općine Tomislavgrad, te sam uz to priložila i fotodokumentaciju. Ovako odložen otpad ugrožava zdravlje ljudi i životinja te nagrđuje krajolik.

Prema Zakonu o javnom pravobraniteljstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije” broj 1/97), članak 1., Javno pravobraniteljstvo je državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija) i općina u njenom sastavu. Javno pravobraniteljstvo obavlja i druge poslove sukladno zakonu. Do danas ništa nije urađeno po ovoj prijavi. Isti Zakon u članku 4. kaže: Propisi o radnim odnosima djelatnika u tijelima uprave shodno se primjenjuju i na djelatnike javnog pravobraniteljstva, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Članak 5: Propisi u državnoj upravi koji se odnose na rukovođenje i odgovornost rukovoditelja tijela uprave i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju i na javne pravobranitelje i njihove zamjenike, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno. Članci 4. i 5. ne upućuju na drugi Zakon te se stoga primjenjuje Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, Službene novine Federacije BiH, broj 35/05, članak. 76.

Ako državni službenici u organima uprave zahtjeve građana ne rješavaju u propisanim rokovima, ako od građana traže nepotrebne i suvišne dokaze ili traže dokaze koji su, prema odredbi stava 1. čl. 74. ovog Zakona, državni službenici dužni pribavljati po službenoj dužnosti, ili ako na bilo koji drugi način odugovlače sa rješavanjem zahtjeva građana ili onemogućavaju efikasno i brzo rješavanje podnesenih zahtjeva, građani  imaju pravo da u vezi s takvim ponašanjem državnih službenika podnesu predstavke i pritužbe rukovodiocu organa uprave, a u općini općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku. Rukovodilac organa uprave iz stava 1. ovog članka obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od prijema predstavke ili pritužbe, ispitati tu predstavku ili pritužbu, i ako utvrdi da je osnovana, dužan je poduzeti zakonom predviđene mjere (pokrenuti disciplinski postupak ili poduzeti druge mjere) prema državnom službeniku na čiji se rad predstavka ili pritužba odnosi, a istodobno podnosiocu predstavke ili pritužbe dostaviti pisani odgovor o poduzetim mjerama.

Radnje iz stavka 1. ovog članka predstavljaju težu povredu službene dužnosti.

Budući da nema postupanja OJP-a po ovoj obavijesti, obratila sam se i Vama jer navedeni Zakon o organizaciji organa uprave FBiH  čl. 76 upućuje da ste Vi dužni postupati po pritužbi. Od Vas sam primila odgovor da moji navodi nisu točni i da OJP obavlja svoju funkciju sukladno Ustavu Federacije BiH i Ustavu Županije, što je pravna besmislica. Ustav je temeljna pravna norma i služi kao ishodišna točka za zakone koji detaljnije reguliraju prava i obveze društvenih aktera. Navedeni zakoni i pripadajući im članci jasno definiraju postupanje OJP-a i Vas kao općinskog načelnika. Što se tiče navoda, slobodno me demantirajte (dokažite da se ne radi o općinskom zemljištu i da se na njemu ne nalazi otpad)! Na kraju, tko snosi odgovornost za ovo bezakonje? Samo nemojte napisati Ustav!

Marija Krolo

5.5.2021.

Foto: Marija Krolo