Mladi u Bosni i Hercegovini već godinama su prepušteni sebi samima. Strateška rješenja, iako se o njima često govori, još su na čekanju u mnogim lokalnim zajednicama. Zakoni o mladima koji su usvojeni prije više od 10 godina, obvezali su sve razine vlasti da kreiraju i usvoje strategije za mlade. Od tada do danas, porazan je broj usvojenih strategija, smatraju predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH.

”Strategije prema mladima usvojene su u 29 lokalnih zajednica u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, dok je BD BiH u procesu izrade svoje prve strategije prema mladima. Sam ovaj podatak pokazuje da lokalne vlasti još uvijek nisu spremne da urade prvenstveno analizu položaja mladih na području općine/grada i donesu institucionalni dokument sa definiranim problemima i potrebama mladih, ali i čitavim nizom aktivnosti koje, ukoliko se realiziraju, trebaju doprinijeti rješavanju istih”, istaknula je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Iako su strategije prema mladima zakonska obveza svih razina vlasti u našoj zemlji,predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH podsjećaju da su lokalne strategije naročito važne.

”Lokalne strategije tretiraju pitanja koja imaju utjecaj na život svake mlade osobe u BiH. To su pitanja poput formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i preventivne zaštite, reproduktivnog i mentalnog zdravlja mladih. Također, socijalni položaj mladih, aktivno sudjelovanje ove populacije u javnom životu , mobilnost, informiranje, te savjetodavni rad s mladima, su jako važne oblasti. Osim toga, strategije za mlade moraju biti prilagođene potrebama svake pojedinačne lokalne zajednice”, ističu iz krovnih organizacija za mlade u BiH. Predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH upozoravaju da je trenutno vizija budućnosti za mlade u BiH nejasna. Pozivaju predstavnike svih političkih stranaka, mlade i cijelu javnost da se uključe kako bi mladima što prije bila ponuđena strateška rješenja i kako bi mladi konačno mogli u ovom društvu zauzeti mjesto koje im pripada.

”Ono što je važno u daljem procesu nakon usvajanja strategija jeste definiranje njihovih akcijskih planova i proračuna za realizaciju istih, kao i praćenje primjene akcionih planova i evidencija istih. Strategije ne trebaju i ne smiju ostati samo slovo na papiru, već ih je potrebno u potpunosti primjenjivati. Svi moramo biti svjesni da je ovo dugotrajan proces koji ne završava usvajanjem strategija, naprotiv. Potrebno je ohrabriti sve aktere kako bi sam proces bio realizirano do kraja”, rekao je Ognjen Vukojević, član Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske.

U konačnici, činjenica je da se strategije za mlade moraju raditi s mladima. Za kvalitetnu izradu strategijepotrebno je u proces uključitisve grupe mladih ljudi koji mogu biti podrška u njenoj izradi. Sigurno važan aspekt je i periodično praćenje provedbe ovih dokumenata u što je također neophodno uključiti mlade ljude kao populaciju radi koje se strategija i usvaja, a što će osigurati da se ciljevi strategije ispune, a budžetska sredstva adekvatno utroše.

bljesak.info