U utorak, 25.veljače 2020. godine u 10,00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se dvadeset šesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Na dnevnom redu naći će se petnaest točaka:

1. Usvajanje zapisnika s dvadeset pete sjednice Općinskog vijeća, održane 17. prosinca 2019. godine,
2. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o nacrtu Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine Tomislavgrad,
3. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad (Službeni glasnik općine Tomislavgrad“ broj 2/18).
4. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine Tomislavgrad,
5. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na cijene smještaja korisnika i cijene dodatnih usluga u Javnoj ustanovi Starački dom Tomislavgrad,
6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu skrb,
7. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole.
8. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
10. Prijedlog Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2019. godinu,
12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu stalnih Radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2019. godinu,
13. Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020. godinu,
14. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,
15. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba