Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ”TOMISLAVGRAD”

Datum: 16. studenog 2020. godine

Ur.broj:  228 – XI – 20

Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/04 i 12/08) i članka 36., a u svezi s člankom 60. Statuta Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”, na prijedlog Ravnatelja škole i uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije broj 06-01-30-1221/20, Školski odbor Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad” na sjednici održanoj dana 09. srpnja 2020. godine donosi odluku kojom raspisuje i objavljuje:

J A V N I     N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./2021. godini

(zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno radno vrijeme)

 1. Predmet javnog natječaja i opis pozicije:

 

 1. Predmet ovog Javnog natječaja je popuna upražnjenih radnih mjesta u Osnovnoj glazbenoj školi ”Tomislavgrad” kroz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme i određeno radno vrijeme za razdoblje trajanja nastavne 2020./2021. godine i to kako slijedi:
 2. profesor saksofona
 • broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
 • radni odnos: na neodređeno radno vrijeme,
 • satnica/raspored: dvanaest (12) sati tjedno
 • mjesto rada: OGŠ ”Tomislavgrad”, Mijata Tomića b.b., Tomislavgrad,
 1. profesor glasovira

 

 • broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
 • radni odnos: na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine  /2021.
 • satnica/raspored: šesnaest  (16) sati tjedno (6 sati u OGŠ ”Tomislavgrad” i 10 sati u područnoj školi ”Don Dominik Stojanović” u Kupresu)
 • mjesto rada: OGŠ ”Tomislavgrad”, Mijata Tomića b.b., Tomislavgrad,

Područna škola ”Don Dominik Stojanović” Kupres, Kraljice Katarine 1,

 1. profesor gitare
 • broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
 • radni odnos: na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine 2020./2021.
 • satnica/raspored: 14 sati u područnoj školi ”Don Dominik Stojanović” Kupres
 • mjesto rada: Područna škola ”Don Dominik Stojanović” Kupres, Kraljice Katarine 1,
 1. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Za zasnivanje radnog odnosa kandidat sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/04 i 12/08) i Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 1/12, 3/12 i 1/14) treba kumulativno ispunjavati propisane opće i posebne uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od osamnaest (18) godina,
 1. Posebni uvjeti:
 • da ima odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu – završena visoka stručna sprema VII. stupanj, ili najmanje završena viša stručna sprema prema ranijim propisima, ili visoko obrazovanje u skladu s bolonjskim sustavom studiranja (II. ciklus studiranja s najmanje 300 ECTS bodova),
 • da ispunjava zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave (adekvatna radna sposobnost),
 • da ima položen stručni ispit,
 • da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv ustavnog ustrojstva, života i tijela, spolne slobode i ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, ili neko drugo kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje nastavničkog poziva;
 • Dokazi o ispunjavanju uvjeta (potrebna dokumentacija):
 1. a) obvezna dokumentacija:

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • prijavu s točno naznačenom pozicijom i/ili pozicijama na koje kandidat aplicira te točno naznačenom dokumentacijom koju kandidat dostavlja, vlastoručno potpisana,
 • životopis s kontakt podatcima i pobliže opisanim prethodnim radnim iskustvom (iskazanim radnim i stručnim sposobnostima, dodatnim znanjima, usavršavanjima, obukama i seminarima, objavljenim stručnim i znanstvenim radovima te drugim znanjima, vještinama i sposobnostima relevantnim za predmet ovog Javnog natječaja), vlastoručno potpisan,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/dokaz o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stupnju stručne spreme, ako je stečena na fakultetu u drugoj državi potrebno je dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije izuzev ako je diploma stečena prije 6. travnja 1992. godine u bivšoj Jugoslaviji,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 1. b) neobvezna dokumentacija:

Kandidati mogu priložiti i dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

 • uvjerenja, potvrde, certifikati o dodatnim usavršavanjima, obukama, seminarima i slično, a koji su vezani za predmet ovog Javnog natječaja,
 • potvrdu o ranijem – prethodnom radnom iskustvu na poslovima vezanim za pozicije na koje kandidat aplicira;
 1. Način i postupak izbora:

Način i postupak izbora kandidata provest će se sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu, Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Statuta Osnovne glazbene škole ”Tomislavgrad”, te drugih meritornih podzakonskih akata, sve to po vrednovanju (analizi i razmatranju) dostavljene dokumentacije.

Oni kandidati koji ne budu izabrani dobit će pisano obavještenje o istom s obrazloženim razlozima zbog kojih nisu izabrani, kao i podatke o kandidatu koji je izabran. Na isto obavještenje nezadovoljna stranka će moći uložiti žalbu, na način i u rokovima pobliže definiranim više navedenim propisima.

Prednost ostvaruju kandidati s radnim iskustvom sa svojom stručnom spremom na istim poslovima na koje i apliciraju (zvanje, vrsta i stupanj stručne spreme adekvatan upražnjenoj poziciji na koju apliciraju).

 1. Rok i adresa za dostavljanje prijave:

Prijavu s traženom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave Javnog natječaja, isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: ”Osnovna glazbena škola ”Tomislavgrad”, Ul. Mijata Tomića b.b., 80240 Tomislavgrad”. Tekst  javnog natječaja sukladno članku 36. Statuta objavit će se na: oglasnoj ploči Škole (u sjedištu i podružnici), mjerodavnom zavodu za upošljavanje i internet portalima.

Prijave trebaju biti dostavljene u kompletno zatvorenoj omotnici s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG

ODNOSA – NE OTVARAJ”.

Na poleđini omotnice treba navesti ime i prezime podnositelja prijave, njegovu adresu i kontakt telefon.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 1. Napomene:

U slučaju kad se prilaže ovjeren dokument-preslika, tada ista ovjera ne smije biti starija od šest (6) mjeseci od dana objave ovog Javnog natječaja. Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefon/faks 034/352326, ili putem mail adrese: ogs.tomislavgrad@tel.net.ba

Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, sve to prije zasnivanja radnog odnosa.

Za kandidata koji bude izabran na poziciju na koju je i aplicirao Škola će od istog kandidata ili po službenoj dužnosti od mjerodavnih tijela zatražiti dokaz da isti nije pravomoćnom sudskom odlukom osuđivan za djela pobliže naznačena ovim Javnim natječajem (točka II.b) i Zakonom, sve to prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se shodno podatcima mjerodavnih tijela utvrdi da je kandidat pravomoćnom sudskom odlukom osuđivan za predmetna kaznena djela, s istim kandidatom se neće zasnovati radni odnos.

Ukoliko kandidat želi povrat dostavljene natječajne dokumentacije isti je obvezan to izričito naznačiti u prijavi na natječaj te će mu se predmetna dokumentacija vratiti na naznačenu adresu u roku od 15 dana od dana okončanog izbora – zasnivanja radnog odnosa za poziciju na koju je kandidat i aplicirao. U suprotnom, dokumentacija se neće vraćati.

Ukoliko kandidat aplicira za dvije ili više upražnjenih pozicija, dovoljno je isto naznačiti – precizirati u prijavi i dostaviti traženu dokumentaciju samo za jednu poziciju. Navedeno se ne primjenjuje ako je riječ o različitoj vrsti i stupnju stručne spreme kada kandidat treba dostaviti za svaku poziciju adekvatan dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme uključujući stručni ispit i nostrifikaciju.

Predsjednica Školskog odbora

Marija Jurič                           

Foto: Ilustracija