Povodom priopćenja Vlade Federacije BiH sa 173. sjednice održane 27.02.2019. godine da su netočni navodi gradonačelnika Grada Tuzla gospodina Jasmina Imamovića da je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br: 65/09) donijet bez suglasnosti lokalne samouprave te da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost o sljedećem:

Članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 49/06, 51/09) propisano je da su federalne odnosno županijske vlasti dužne u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču putem Saveza općina i gradova.

U konkretnom slučaju donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br: 65/09) konzultiranje nije provedeno po zakonom utvrđenom postupku, te iz svega navedenog proizlazi da su navodi gospodina Jasmina Imamovića točni.

Općina Tomislavgrad