Općina Tomislavgrad raspisala je Javni poziv za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine radi izgradnje vjetroelektrane Vidikovac instalirane snage 900 kW.

Zemljište na kojem je planirana gradnja površine je 3.000 m2 upisana u Pl 269 u K.O Prisoje kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, saznaje Akta.ba.

Pravo građenja osniva se na period od 30 godina, s mogućnošću produženja tog perioda ukoliko vlasnik zemljišta nakon isteka ugovorenog roka bude imao interes za postojanje izgrađenog objekta na navedenoj nekretnini.

Cijena jednokratne naknade za predmetno zemljište određena je u iznosu od 39.926,25 KM, koju je stjecatelj prava građenja dužan platiti jednokratno kao ukupan iznos i troškove provođenja upravnog postupka u iznosu 300,00 KM, u korist proračuna Općine Tomislavgrad.

Ugovorom je planirano da izgradnja objekta pojedinačne vjetroelektrane “VT Vidikovac 900 kW” izvrši prema Idejnom projektu koji je uradilo društvo “EnergoControl” d.o.o. Mostar prema kojem je odabrana najpovoljnija vjetroelektrana tip E-44 900 kW, Enercon GmbH, Germany.

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet osnivanja prava građenja i koje imaju namjeru izgraditi pojedinačnu vjetroelektranu.