Vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBiH dms. Zineta Mulaosmanović obavila je u ponedjeljak 08.10.2018. vanjsku ocjenu dva tima obiteljske medicine Doma zdravlja Tomislavgrad u svrhu akreditacije. U okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC)

Proteklih mjeseci Tim 1. Dr. Bernardina Šarac, m.c Ivana Šteko, te Tim 2. dr. Frano Perić, m.s Ruža Protuđer i Luca Mioč su naporno i vrijedno radili na poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga i ispunjavanju zahtjeva akreditacijskih standarda uz pomoć koordinatora kvalitete Dr. Dražane Šimić i uz veliku podršku ravnatelja ustanove  Dr.  Ivana Bagarića.

Nakon završetka vanjske ocjene, izvještaj vanjske ocjenjivačice će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom, navodi se na mrežnoj stranici Doma zdravlja Tomislavgrad.