Na početku današnje sjednice Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ, kojim se Dobrila Bosnić imenovana je za privremenoga člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije do okončanja natječajne procedure.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju natječaja za člana Upravnoga vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, dva člana Upravnoga vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog člana Upravnoga vijeća Doma zdravlja Kupres.

Jednoglasno je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo HBŽ-a za nabavku cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela Odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Hercegbosanske županije i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije do 31. 12. 2020. godine.

Također, na sjednici je donesena Odluka kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da u iznimnim slučajevima može odobriti količinu lijeka veću od količine navedene u Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ-a, uz popratnu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva opravdanost propisivanja lijeka u količini većoj od propisane u Pozitivnoj listi lijekova.

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Usporedo s ovom Odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu unutar proračunskoga korisnika u svrhu jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava s ciljem uspostave suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava, kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.00,00 KM za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno – obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnoga ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ-a o provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Galečić“ u općini Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju Mišljenja resornoga ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije I dostave prijedloga ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o Dopuni Programa razvoja maloga gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost Ministru unutarnjih poslova HBŽ-a za potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ-a.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ-a, kojim se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Koordinacijskog tima. Postupak za formiranje Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom u BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ budući da u prethodno provedenom Javnom natječaju nije bio dovoljan broj prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za izbor i imenovanje predložilo je obnovu postupka temeljem ranije utvrđenih kriterija za izbor članova Upravnog odbora, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.