Utvrđeni iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje od  1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine iznosi 16.000.000,00 KM. Predloženi iznos bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju.

Ovom Odlukom, koja je donesena na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije i koja će biti upućena u skupštinsku proceduru, utvrđuju se i rashodi i izdatci koji su potrebni za izvršavanje obveza za glavnice i kamate po kreditu od Međunarodnog monetarnog fonda, OPEC-a za škole i komercijalnog kredita za izgradnju i rekonstrukciju cesta, a koji po zakonu imaju prioritet u izvršavanju proračuna.

Vlada je danas dala suglasnost na privremeno financiranje Zavoda za zdravstveno osiguranje u prva tri mjeseca 2019. godine u iznosu od 7.000.000,00 KM te donijela Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik šumskih drvnih sortimenata za 2019. godinu u Šumsko-gospodarskom društvu „Hercegbosanske šume“ Kupres.

Tijekom sjednice donesen je Zaključak u svezi Prednacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u kojem se ukazuje na nejasnoće i primjedbe tako da, uz ostalo, u članku 7. je potrebno kao prvo definirati značenje pojedinih izraza koji se koriste u propisu i to izraze kao što je „područja odnosno oblasti djelatnosti“ i to iz razloga što značenje ovih izraza nije pojašnjeno u sadržaju navedenog propisa. U primjedbama se navodi i to kako je odredbama članka 137. stavak I. Zakona o radu F BiH propisano je da se Kolektivni ugovor može zaključiti kao opći, granski i pojedinačni „kod poslodavca“ – nejasan pojam granski i potrebno ga definirati. Prijedlog Ministarstva rada zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je da se prilikom izrade Prednacrta Zakona koristi terminologija iz Klasifikacijske djelatnosti BiH 2010. godine. Zbog navedenog potrebno je precizno definirati novonastalu situaciju kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u svezi ovih propisa u postupku utvrđivanja reprezentativnosti.

Ministarstvo gospodarstva je pak ovlašteno da u ime koncesionara Vlade Hercegbosanske županije potpiše aneks Ugovora 2. o koncesiji od 15. studenog 2010. godine sklopljen između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i poduzeća „Imres smart greenergy“ d.o.o.  Livno.

Vlada je danas donijela i Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora u Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ-a, Odluku o vršenju popisa kod korisnika županijskoga proračuna te Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije, navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.